Compostio yn y Cartref

Sut allai leihau un rhan o dair o fy ngwastraff?

Compost bin full of vegetable peelings and worms being forked-over.

Gall croen llysiau, toriadau gwrychoedd, papur a sawl peth arall o’r gegin a’r ardd bydru’n rhwydd a naturiol mewn bin compost cyffredin, fel bod llai o wastraff i’w roi allan i’w gasglu ac i’w brosesu. Gallwch gompostio oddeutu un rhan o
dair o’ch gwastraff, gan arbed ynni ac adnoddau, a gwneud lles i’r ardd ac i’r boced.

Yn eich bin compost gall pryfed a microorganebau bydru gwastraff bioddiraddadwy yn hawdd a chyfleus i greu compost rhad ac am ddim – ond os anfonnir y gwastraff i safleoedd tirlenwi bydd yn cael ei gymysgu a’i gladdu gyda phob math o wastraff. Does dim aer i gynnal y micro-organebau sy’n ffynnu mewn bin compost.

Ble mae biniau compost ar gael?

Mae’r rhan fwyaf o gynghorau lleol yn cynnig biniau am bris gostyngol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â chyngor eich bro.

Man filling home made compost bin with grass cuttings.Sut i ddechrau?

Rhowch y bin mewn safle cyfleus a hawdd ei gyrraedd o’r gegin a dechreuwch lenwi!

Cyngor Call – lle i’w osod:

Mae’n well ei osod ar bridd (lle gall mwydod a phryfetach ddod o hyd iddo’n hawdd), ond mae concrit yn iawn hefyd os oes rhywfaint o ddraeniad. Cadwch focs wrth law yn y gegin ar gyfer eich gwastraff fel na fydd raid i chi ei gario i’r bin mor aml.

 

Beth ddylwn i ei roi yn y bin?

Mae eich bin angen cymysgedd o ddeunyddiau sy’n pydru ar wahanol gyflymder – does dim angen eu didoli.

Pydrwyr Cyflym Pydrwyr Araf Beth na ddylwn i ei roi yn y bin?
Gwastraff ffrwythau Brigau caled Cig/pysgod/esgryn
Plicion llysiau amrwd Coesau planhigion Cynnyrch llaeth
Blodau Twigs Bwyd wedi’i goginio neu ei brosesu
Chwyn Dail hydref Lludw glo
Toriadau gwrychoedd Cardbord wedi’i rwygo Baw cwn a chathod (cigyswyr)
Torion gwair (dim gormod ar y tro) Bocsys wyau Gwreiddiau chwyn lluosflwydd (dant y llew, llysiau’r gymalwst, taglys, marchwellt, dail tafol), docks)
Bagiau te a gwaddod coffi Plisgyn wyau  
  Siafins coed  
  Baw anifeiliaid (llysysol) e.e. mochyn cwta/bochdew  
  Canol papur ty bach/papur cegin  

Cyngor Call – y cymysgedd:

Mae deunyddiau sy’n pydru’n gyflym yn tueddu i wasgu at ei gilydd, a mynd yn wlyb, felly gall eu cymysgu gyda deunyddiau sy’n pydru’n araf arbed y compost rhag lysnafeddu a mynd i ddrewi. Mae deunyddiau sy’n pydru’n araf yn tueddu i fod yn sych ac i bydru’n fwy araf. Maent yn rhoi mwy o afael i’r compost ac yn creu pocedi o aer yn y domen. Yn ddelfrydol dylai eich compost gynnwys yr un faint o bydrwyr araf a phydrwyr cyflym.

Home compost guide coverLawrlwythwch ein canllaw yma.

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi llunio fideo gwych sy’n dangos pob cam o’r broses:

Mae Cyngor Merthyr yn cynnig biniau compost gyda chymhorthdal am gost o £15 gan gynnwys cost cludo. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni

x