Lleihau ac Ailddefnyddio Deunydd Pacio

Pam mae deunydd pacio yn bwysig

Bob blwyddyn, defnyddir miliynau o dunelli o ddeunydd pacio i ddiogelu’r biliynau o nwyddau a ddefnyddir gan gartrefi a diwydiant y DU.

Os nad yw’r deunydd pacio a ddefnyddir gan weithgynhyrchwyr yn addas at y diben, byddai’r cynhyrchion wedi’u difrodi neu’r bwyd wedi’i wastraffu, yn cael mwy o effaith amgylcheddol yn ôl pob tebyg nag effaith cynhyrchu’r deunydd pacio yn y lle cyntaf. [1]

Lleihau effaith amgylcheddol deunydd pacio

Mae llawer o fanwerthwyr blaenllaw’r DU, perchnogion brand, gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr, wedi cofrestru ar fenter o’r enw Courtauld Commitment. Cytundeb gwirfoddol yw hwn wedi’i anelu at wella effeithlonrwydd adnoddau a lleihau effaith carbon ac effaith amgylcheddol ehangach y sector bwyd.

Mae gweithgynhyrchwyr yn gweithio’n galed i sicrhau y cynllunnir deunydd pacio i leihau ei effaith ar yr amgylchedd. I ddefnyddio cyn lleied o ddeunydd pacio â phosibl a, ble y bo’n bosibl, defnyddio deunyddiau y gellir eu hailgylchu.

Mae’r rhain yn cynnwys y camau canlynol:

Baked Beans fridge pack

 • Addas at y diben: sicrhau bod y deunydd pacio yn diogelu’r cynhyrchion ac yn lleihau’r risg o ddifrod neu wastraff cynnyrch.
 • Gwaredu: herio a oes angen deunydd pacio o gwbl i ddiogelu cynnyrch a’i ddosbarthu’n ddiogel ac mewn cyflwr da i’r defnyddiwr.
 • Lleihau: deall y cyfle i ddefnyddio llai o ddeunydd trwy gynllun, manyleb a phwysau deunydd.
 • Ailddefnyddio: ystyried y cyfleoedd i ailddefnyddio’r deunydd pacio, er enghraifft, defnyddio adlenwadau.
 • Ailgylchu: cynllunio deunydd pacio fel y gellir ei ailgylchu’n fwy rhwydd ac effeithlon – ei ailgylchadwyedd.
 • Cynnwys wedi’i ailgylchu: bydd nodi cynnwys wedi’i ailgylchu yn lleihau’r galw am ddeunyddiau crai sylfaenol a chynyddu’r galw am ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.

Beth alla’ i ei wneud i leihau deunydd pacio?

Gall y cynhyrchion rydych yn dewis eu prynu gael dylanwad mawr ar faint o wastraff a gynhyrchir. Gall cadw llygad allan am gynhyrchion â llai o ddeunydd pacio wneud gwahaniaeth mawr. Beth am ddefnyddio ein hawgrymiadau ac enghreifftiau o leihau deunydd pacio y tro nesaf y byddwch yn siopa!

Coffee refill pouchDewis cynhyrchion â llai o ddeunydd pacio

Cadwch lygad allan am gynhyrchion â llai o ddeunydd pacio, ac osgoi cynhyrchion sydd â gormod o ddeunydd pacio yn eich barn chi, fel prydau parod, bananas mewn plastig, bisgedi wedi’u lapio’n unigol a.y.y.b. Pa le bynnag posibl, prynwch gynhyrchion wedi’u pecynnu mewn deunyddiau y gellir eu hailgylchu, fel cardbwrdd.

Prynu hylifau dwys

Fruit and Vegetables supermarket aisleMae cynhyrchion ffrwythau a llysiau dwys yn cynnwys llai o ddŵr, felly gellir lleihau deunydd pacio dros 50%. Mae cyflyrydd ffabrig, diod ffrwythau, glanedydd hylif a sebon hylif, yn enghreifftiau o gynhyrchion dwys neu ail-lenwadwy.

Dilynwch gyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr ar gynhyrchion glanhau i wneud yn siwr eich bod chi’n defnyddio’r maint cywir o’r cynhyrchion hyn.

 

Ffrwythau a Llysiau

Prynwch ffrwythau a llysiau yn rhydd, yn hytrach nag wedi’u pacio’n barod. Hefyd, mae’n bosibl gosod yr eitemau rhydd yn eich troli siopa yn hytrach na mewn bagiau.

Sut galla’ i ailddefnyddio deunydd pacio?

Rydym ni i gyd eisiau gwneud ein rhan ar gyfer yr amgylchedd, ac mae eich cwpwrdd cegin yn lle hawdd i ddechrau. Cymerwch gipolwg ar ein hawgrymiadau ac enghreifftiau o leihau deunydd pacio am ffyrdd i ddechrau ailddefnyddio eich deunydd pacio heddiw!

Defnyddio cynhyrchion ail-lenwadwy

Reusable Shopping Bag filled with fruit and vegetablesGall deunyddiau ail-lenwadwy leihau faint o ddeunydd pacio a ddefnyddir hyd at 75% ac arbed arian i chi hefyd. Mae llawer o lanedyddion golchi a chynhyrchion glanhau ar gael mewn deunydd pacio ail-lenadwy.

 

Bagiau siopa y gellir eu hailddefnyddio

Ewch â bagiau siopa y gellir eu hailddefnyddio gyda chi y tro nesaf yr ewch chi i’r archfarchnad. Awgrymiadau i’ch helpu i gofio eich bag

 • cadwch nhw yng nghist eich car neu yn y blwch menig;
 • cadwch nhw ar bwys eich ymbarél;
 • rhowch fag llai yn eich bag llaw neu boced eich cot – yna, mae gyda chi bob amser;
 • rhowch nhw i hongian ar bwys eich stand cotiau neu rhesl esgidiau;
 • gwnewch i’ch plant gymryd rhan, gan eu bod nhw’n wych am gofio pethau a’ch atgoffa;
 • ​yn y gwaith, rhowch ddidolwr bagiau siopa mewn man y mae pobl yn ei basio’n rheolaidd  yn yr ystafell staff neu ar bwys y fynedfa, er mwyn iddyn nhw allu eu casglu.

Packaging being reused as food containers

Troi eich deunydd pacio yn eitemau defnyddiol

Ailddefnyddiwch gynhwysyddion bwyd a photeli diodydd ar gyfer storio bwyd a phecynnau bwyd. Mae tybiau margarîn yn wych ar gyfer rhewi bwyd adref. Gellir defnyddio blychau a chasys pacio ar gyfer eich parseli eich hun a storio.

Dyma ddolen i wefan WRAP, sy’n rhoi mwy o wybodaeth am hynhttp://www.wrap.org.uk/category/initiatives/courtauld-commitment

[1] WRAPS An introduction to Packaging and Recyclability

x