Dweud Na Wrth Sgrwtsh

Beth yw sgrwtsh?

Mae sgrwtsh yn bapur dieisiau a ddosberthir yn uniongyrchol i’ch drws. Mae rhai enghreifftiau o sgrwtsh rydym yn eu derbyn wedi cael eu cyfeirio at “The Occupier” gan gwmnïau sy’n ceisio gwerthu rhywbeth i chi, a thaflenni oddi wrth eich bwytai prydau parod lleol.

Oeddech chi’n gwybod y gallwch leihau faint o lythyrau dieisiau a anfonir atoch?

Trwy weithredu nawr a thynnu eich hun o gronfeydd data cwmnïau, gallwch helpu i leihau faint o lythyrau dieisiau sy’n cael eu postio trwy eich blwch lythyrau.

Dyma sut:

MPS logo

Ar gyfer sgrwtsh cyfeiriedig:

Dadgofrestrwch eich manylion yn rhad ac am ddim gyda’r Gwasanaeth Dewis Post (MPS) naill ai ar-lein ar www.mpsonline.org.uk neu ffoniwch 0845 7034599 yn uniongyrchol

O fewn 3 i 6 mis, dylech weld gwahaniaeth mawr mewn faint o lythyrau dieisiau rydych yn eu derbyn trwy eich drws.

Ar gyfer sgrwtsh digyfeiriad rhanbarthol:

Os hoffech stopio derbyn llythyrau heb eu cyfeirio (i’r preswyliwr neu ddeiliad) a ddosbarthir gan y Post Brenhinol i’ch cartref, gallwch wneud hynny trwy gysylltu â’u gwasanaeth eithrio drws i ddrws. Anfonwch eich enw a chyfeiriad mewn neges e-bost atoptout@royalmail.com

Gair o rybudd:

Trwy wrthod sgrwtsh, efallai na chewch chi rai pethau rydych chi’n eu mwynhau megis cynigion o siopau’r fro neu gylchlythyr y cyngor lleol.  Felly, cyn dweud na hoffech chi sgrwtsh mwyach, darllenwch amodau a thelerau pob gwasanaeth yn ofalus.

Os dewiswch chi beidio â derbyn sgrwtsh, byddwch chi’n gwneud hynny ar ran eich cartref.  Felly, rhaid gofalu bod pawb yno yn gytûn cyn cofrestru.

Ac ailgylchwch!

Cofiwch ailgylchu unrhyw sgrwtsh rydych yn ei dderbyn, ynghyd â’ch holl bapurau eraill ar garreg y drws. Ceir mwy o wybodaeth am eich gwasanaethau ailgylchu lleol yn adran Ailgylchu yn fy Ardal ein gwefan.

Ffyrdd eraill i leihau eich sgrwtsh

Dychwelyd at yr Anfonwr:​ Defnyddiwch yr amlen ragdal a anfonodd y cwmni, i ddychwelyd y cynnwys yn gofyn i dynnu eich enw oddi ar eu rhestr bostio. Wrth wneud hyn, mae’r cwmni’n talu’r cludiant ac os bydd digon o bobl yn gwneud hynny, byddant yn ystyried dulliau eraill o hysbysebu. Fel arall, ysgrifennwch “Return to Sender” ar yr amlen.
Cyswllt Uniongyrchol: Ffoniwch y cwmni a anfonodd y sgrwtsh atoch a gofynnwch iddynt dynnu eich enw a chyfeiriad oddi ar eu rhestr bostio; Dylech eu ffonio nhw dim ond os ydynt yn defnyddio rhif ffôn rhad ac am ddim neu rif cyfradd leol.
Bod yn ddi-bapur: Mae llawer o gwmnïau rydych yn ymdrin â nhw yn cynnig gwasanaethau ar-lein, fel banciau a chatalogau. Yn ogystal â chyfleustra gweld eich cyfrif a thalu biliau ar-lein, gallwch hefyd stopio derbyn biliau a datganiadau papur. Cysylltwch â’ch darparwr gwasanaeth i gael mwy o wybodaeth.
Eithrio eich hun: Dewiswch yr opsiwn i beidio â dangos eich enw ar y copi cyhoeddus o’r rhestr etholiadol, sy’n cael ei gwerthu i gwmnïau post. I ddarganfod mwy, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.
Ticio’r blwch: Gwiriwch y print mân ar ffurflenni bob amser. Mae rhai ffurflenni’n gofyn i chi dicio’r blwch i dderbyn cynigion oddi wrth gysylltiadau’r cwmni ac mae rhai yn gofyn i chi dicio’r blwch i beidio â derbyn y manylion hyn;
Gwarchod eich manylion: Byddwch yn ofalus ynghylch i bwy rydych yn rhoi eich manylion! Gofynnwch i’r cwmni rydych yn prynu oddi wrthynt i beidio â rhannu eich manylion gyda sefydliadau eraill.
Yn y blwch llythyrau: Gallwch roi arwydd ar eich drws yn gwneud cais am “Dim Sgrwtsh” i helpu i leihau faint o daflenni rydych yn eu derbyn

 BOB AMSER

  • Dewiswch yr opsiwn i beidio â dangos eich enw ar y copi cyhoeddus o’r rhestr etholiadol, sy’n cael ei gwerthu i gwmnïau post.
  • Gwiriwch y print mân ar ffurflenni. Mae rhai ffurflenni’n gofyn i chi dicio’r blwch i dderbyn cynigion oddi wrth gysylltiadau’r cwmni ac mae rhai yn gofyn i chi dicio’r blwch i beidio â derbyn y manylion hyn;
  • Wrth brynu eitemau neu wasanaethau dros y ffôn, gwnewch yn siwr eich bod yn eithrio eich hun rhag derbyn mwy o wybodaeth am wasanaethau oddi wrth y cwmni hwnnw neu sefydliadau partner.
  • Cofiwch ailgylchu unrhyw lythyrau dieisiau rydych yn eu derbyn

Gweler ein tudalen ffeithiau i gael mwy o ffeithiau.

x