Trwy ailddefnyddio eitemau cartref neu trwy brynu pethau ail law gallwch wneud eich rhan i leihau faint o wastraff a gaiff ei daflu i safle tirlenwi.

Mae llawer o newidiadau syml y gallwch eu gwneud yn y tŷ i leihau faint o wastraff rydych yn ei gynhyrchu.

Gall rhain gynnwys:

 • Beth am hurio’r eitemau sydd eu hangen arnoch? – Os yw’n fath o offer rydych yn ei defnyddion achlysurol, e.e. glanhawr pwysau uchel, peiriant stripio papur wal, glanhawr carped – pam llenwi’r tŷ? Edrychwch am gwmnïau hurio yn y cyfeirlyfr ffôn neu ar y we – byddwch yn synnu ar yr ystod o bethau y gallwch eu hurio;
 • Prynu ail-law – yn lle prynu pethau newydd sbon, edrychwch allwch chi ddod o hyd i fargen trwy brynu eitemau ail-law? Mae digon o wefannau cyfnewid gwastraff megis ebay, gumtree, freecycle a freegle a phapurau hysbysebu am ddim lle gallwch ddod o hyd i eitemau diangen megis dodrefn, llyfrau, offer ac ati am ffracsiwn o gost prynu’n newydd sbon;
 • Gwerthu eitemau diangen – cyn i chi roi’r gemau cyfrifiadur rydych wedi’u cwblhau yn y bin, neu hen gawell y bochdew, neu’r ffrog sydd ddim yn eich ffitio rhagor, beth am wneud rhywfaint o arian arnynt? Efallai bydd eich eitemau diangen yr union beth mae rhywun arall yn edrych amdano, ceisiwch eu gwerthu ar wefan gyfnewid neu mewn gwerthiant cist car lleol?
 • Gwneud eich cinio’ch hun – yn lle prynu brechdan neu salad parod drud mewn deunydd pacio beth am wneud eich un eich hun gartref. Defnyddiwch gynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio megis tupperware i gadw’ch bwyd yn ffres. Bydd hyn yn lleihau faint o ddeunydd pacio rydych yn cael gwared arno ac yn arbed arian;
 • Cefnu ar blastig lapio a ffoil a chadw bwyd mewn cynwysyddion amldro megis Tupperware;
 • Benthyg – beth am ymuno â llyfrgell neu ganolfan deganau lle gallwch eu benthyg yn lle prynu. Gwell fyth, beth am fenthyg a chyfnewid eitemau â theulu a ffrindiau;
 • DVDau, gemau cyfrifiadur a CDau – eu hurio yn lle’u prynu, mae gwasanaethau gwych ar gael ar-lein a gall hyn fod yn rhatach na’u hurio ar y stryd fawr. Bydd stoc dda gan eich llyfrgell hefyd;
 • Trwsio – cyn i chi daflu eitemau sydd wedi’u torri i ffwrdd, gofynnwch a ellir eu trwsio? Gellid trwsio eitemau sydd wedi’u torri megis beiciau, dodrefn, cyfrifiaduron, offer trydanol, esgidiau a dillad gael eu trwsio am ffracsiwn o gost un newydd.
 • Ailddefnyddio – Mae ailddefnyddio eitemau’n rhywbeth da i’w wneud oherwydd ei fod yn:
  • ehangu bywyd deunyddiau gan arbed adnoddau naturiol y Ddaear
  • arbed ynni sy’n helpu i leihau risg newid hinsawdd
  • lleihau faint o wastraff rydych yn ei anfon i safle tirlenwi
  • arbed arian
 • Mae rhai eitemau wedi’u dylunio i gael eu hailddefnyddio, e.e. batris y gellir eu hailwefru neu gewynnau defnydd ‘real’

Hyd yn oed os oes gennych eitemau diangen yn eich cartref mae’n debygol iawn y gellir eu hailddefnyddio gan rywun arall os ydych wedi gorffen â nhw e.e. dillad, llyfrau a dodrefn.

x