Smarter Shopping

Wrth siopa, edrychwch am gynhyrchion fydd yn para’n hirach, sy’n wytnach ac y gellir eu hailddefnyddio, eu hail-lenwi neu’u hailwefru yn hytrach na rhai tafladwy.

Meddyliwch am:

  • Fatris y gellir eu hailwefru (bydda nhw’n arbed arian i chi hefyd)
  • Hancesi y gellir eu golchi a’u hailddefnyddio yn hytrach na rhai un tro (bydd hyn yn lleihau faint rydych yn ei roi yn eich bag du)
  • Defnyddio clytiau a chadachau y gellir eu golchi yn hytrach na rhai tafladwy gan arbed arian yn yr hir dymor
  • Prynu eillwyr y gellir eu hailddefnyddio lle gellir rhoi pen newydd arno yn hytrach na thaflu’r holl beth allan
  • Ceisio defnyddio cewynnau defnydd (Cewynnau Real) yn lle rhai tafladwy
  • Prynu llieiniau bwrdd a napcynnau y gellir eu golchi a’u hailddefnyddio yn hytrach na phrynu rhai i’w taflu allan

Osgoi defnyddio platiau a chyllyll a ffyrc tafladwy os ydych yn cael barbiciw neu barti a defnyddio’r rhai go iawn y gellir eu golchi a’u hailddefnyddio. Wyddech chi fod rhai archfarchnadoedd yn darparu gwasanaeth hurio gwydr os ydych yn cynnal parti (mae hyn am ddim weithiau)

Ceisio prynu cynnyrch sy’n dod mewn deunydd pacio y gellir ei ail-lenwi, bydd hyn yn arbed deunydd pacio ac arian yn yr hir dymor

Stopio prynu taniwr tafladwy a buddsoddi mewn un y gellir ei ail-lenwi

Cofiwch fynd â bagiau amldro pob tro wrth fynd i’r archfarchnad i arbed talu 5c am bob un pob tro. Mae’n helpu i gadw’ch bagiau yn eich car er mwyn peidio ag anghofio.

Wyddech chi, bydd eich archfarchnad yn rhoi bag newydd am un sydd wedi torri am ddim! Ewch ag ef i’r man talu a’i gyfnewid.

Defnyddiwch ein cyngor i’ch helpu i brynu’n well a dod yn siopwr smart!

Trwy wneud penderfyniadau Siopa Smart, rydym yn gallu lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd trwy leihau faint o wastraff rydym yn ei gynhyrchu.

Mae llai o wastraff yn golygu defnyddio llai o ynni a deunyddiau i wneud cynnyrch newydd, sy’n llai allyriadau nwyon tŷ gwydr ac yn helpu cadw deunyddiau gwerthfawr i ffwrdd o safleoedd tirlenwi.

x