Beth Alla’ I Ei Wneud?

Isod, rydym wedi rhestru rhai o’r pethau syml y gallwch eu gwneud i leihau gwastraff ac arbed arian trwy siopa’n fwy clyfar.

 • Cadwch at eich rhestr siopa! Peidiwch â chael eich denu gan yr holl eitemau Prynu Un, Cael Un am Ddim. Mae angen i chi osgoi’r temtasiwn i’w prynu a’u gadael ar y silff. Bydd hyn yn arbed gwastraff a’ch arian!
 • Dywedwch NA wrth fagiau plastig un defnydd yn yr archfarchnad – defnyddiwch y ‘bagiau am oes’ y gallwch eu hailddefnyddio y tro nesaf y byddwch yn mynd i’r archfarchnad. Os bydd eich bag am oes yn torri, ewch ag ef i’r archfarchnad a byddan nhw’n rhoi un newydd i chi’n rhad ac am ddim.
 • Storiwch fagiau y gellir eu hailddefnyddio yn rhywle cyfleus, fel eich car, er mwyn gwneud yn siŵr na fyddwch yn eu hanghofio y tro nesaf y byddwch yn mynd i siopa.
 • Ceisiwch osgoi gormod o ddeunydd pacio fel prydau parod, bananas mewn bagiau, bisgedi wedi’u lapio’n unigol ac ati.
 • Dewiswch ffrwythau a llysiau rhydd yn hytrach na rhai wedi’u pacio’n barod, a cheisiwch osgoi haenau o ddeunydd pacio;
 • Ceisiwch osgoi defnyddio haenau glynu a ffoil – buddsoddwch yn ddoeth mewn cynwysyddion storio y gellir eu hailddefnyddio;
 • Ceisiwch osgoi mathau tafladwy o gynhyrchion, fel batris, clytiau glanhau, raseli ac ati. Ystyriwch brynu eitemau mwy parhaol yn eu lle i leihau sbwriel ac arbed arian;
 • Dewiswch adlenwadau ar gyfer cynhyrchion sy’n eu cynnig nhw e.e. cyflyrydd ffabrig, ffresnydd aer, cetris argraffwyr.
 • Gall adlenwadau leihau faint o ddeunydd pacio a ddefnyddir gan 75% a gallwch arbed arian hefyd.
 • Gall swmp-brynu, fel eitemau maint teulu neu faint economi, fel powdwr golchi, reis, pasta, coffi ac ati arbed arian a defnyddio llai o ddeunydd pacio yn y pen draw.
 • Peidiwch â phrynu dŵr potel, yfwch ddŵr o’r tap. Buddsoddwch mewn potel yfed y gellir ei hail-lenwi. Byddwch yn arbed llawer o arian ac yn lleihau faint o ddeunydd pacio plastig a gynhyrchir.
 • Dewiswch eitemau o ansawdd uwch sy’n debygol o bara’n hirach a’u cynnal yn dda i gynyddu hyd oes y cynnyrch.
 • Dewiswch gewynnau y gellir eu golchi a’u hailddefnyddio yn lle rhai tafladwy. Mae’n cynhyrchu llawer yn llai o wastraff a bydd yn arbed arian.
 • Gwiriwch beth sydd yn eich cwpwrdd neu rewgell – heb anghofio cefn eich oergell – cyn i chi fynd i siopa am fwy o fwyd.
 • Ailddefnyddiwch gynwysyddion bwyd ar gyfer storio bwyd a phecynnau bwyd. Mae tybiau margarîn neu hufen iâ yn wych ar gyfer rhewi bwyd adref. Gellir ailddefnyddio tuniau siocled neu fisgedi metel i storio bwyd. Gellir defnyddio blychau cardfwrdd i storio neu ar gyfer parseli.
 • Prynwch ddeunyddiau wedi’u hailgylchu – cofiwch, trwy brynu cynhyrchion wedi’u pecynnu mewn deunyddiau wedi’u hailgylchu, rydych yn helpu i greu marchnad ar gyfer y deunyddiau wedi’u hailgylchu.
 • Prynwch gynhyrchion â deunydd pacio y gellir ei ailgylchu a chofiwch ei ailgylchu yn eich cynllun casglu ar garreg y drws neu ganolfan ailgylchu leol.
 • Rhowch adborth cwsmer pan rydych o’r farn bod gormod o ddeunydd pacio am gynnyrch. Cysylltwch â’r manwerthwr, y brand neu’r cyflenwr.
 • Prynwch laeth oddi wrth gyflenwr lleol mewn poteli gwydr y gellir eu dychwelyd, yn lle poteli plastig;

Ydych chi ei angen mewn gwirionedd? Gofynnwch hyn i chi eich hun y tro nesaf y byddwch yn mynd i siopa. Allwch chi ailddefnyddio neu atgyweirio’r hyn sydd gennych, neu allwch chi brynu un wedi’i ailgylchu?

x