Sut i Ailgylchu

Bydd angen y cynwysyddion canlynol arnoch i gymryd rhan yn y gwasanaeth:

 • Bocsys Ailgylchu
 • Sach Glas
 • Bin Bwyd Glas a bagiau
 • Sach Gwastraff Gardd Gwyrdd
 • Bin Sbwriel Du

Os oes angen rhagor o gynwysyddion arnoch defnyddiwch y ffurflen hon.

Beth Sy’n Mynd Ymhob Cynhwysydd?

Sach amldro glas – Casglu pob wythnos.

OS GWELWCH YN DDA!

 • Poteli plastig e.e. poteli llaeth, diod, siampŵ
 • Cynwysyddion bwyd – e.e. potiau iogwrt, tybiau menyn
 • Byrddau bwyd (e.e. prydau parod)
 • Basgedi plastig
 • Byrddau a chynwysyddion ffoil (heb fwyd arnynt)
 • Caniau bwyd a diod
 • Aerosolau (gwag)

DIM DIOLCH!

 • Bagiau plastig (gan gynnwys bagiau siopa, bagiau bara, bagiau rhewgell ac ati)*
 • Plastig lapio/haenen lynu/papurau lapio e.e. losin a bisgedi*
 • Pacedi creision/ffoil a chefn plastig e.e. codenni ffoil*
 • Pecyn swigen*
 • CD/DVD a chesys fideo**
 • Polystyren**
 • Teganau a phlastig caled arall** (ewch â nhw i siop elusen os ydynt yn dal i weithio)
 • Cambrenni**
 • Potiau planhigion**
 • Caniau paent chwistrell, nwy**

Sicrhewch eich bod yn glanhau’r bwyd oddi ar yr holl gynwysyddion
* Defnyddiwch eich bin olwynion ** Ewch ag ef i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref


Bocsys Ailgylchu – Casglu pob wythnos

Bydd gan bob cartref ddau focs ailgylchu, un ar gyfer papur ac un ar gyfer poteli gwydr, jariau a chardfwrdd.

Mae pob bocs ailgylchu newydd yn ddu, ond efallai bydd rhai preswylwyr yn dal i ddefnyddio’u bocs ailgylchu gwyrdd a bydd hwn yn dal i gael ei gasglu.

Bocs ailgylchu – papur

OS GWELWCH YN DDA!

 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Cyfeirlyfrau ffôn
 • Catalogau
 • Llythyron sgrwtsh (gan gynnwys amlenni)

DIM DIOLCH!

 • Papur wal*
 • Papur lapio*
 • Hancesi*
 • Tywelion papur*
 • Papur cegin*

Bocs ailgylchu – Poteli gwydr a jariau, cardfwrdd

OS GWELWCH YN DDA!

 • Bocsys cardfwrdd wedi’u cywasgu
 • Pecynnu cardfwrdd
 • Cartonau bwyd a diod (Tetra Paks)
 • Poteli gwydr a jariau

DIM DIOLCH!

 • Cerameg, gwydrau yfed a pyrex**
 • Paneli gwydr**
 • Bylbiau golau**
 • Gwydr wedi’i dorri**
 • Carden wedi’i halogi â bwyd*

* Defnyddiwch eich bin olwynion ** Ewch ag ef i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref


FooBag a bin gwastraff bwyd – Casglu’n wythnosol

Trwy ailgylchu gwastraff bwyd, gellir ei droi’n drydan i roi ynni i gartrefi a chynhyrchu gwrtaith hylif.

OS GWELWCH YN DDA!

 • Unrhyw wastraff bwyd
 • Bwyd wedi’i goginio a heb ei goginio
 • Cig
 • Bagiau te
 • Pysgod
 • Esgyrn
 • Plisg wyau
 • Hylifau (e.e. olew, diodydd ac ati)

DIM DIOLCH!

 • Gwastraff gardd***
 • Blodau wedi’u torri***
 • Bagiau plastig*

* Defnyddiwch eich bin olwynion *** Defnyddiwch eich sach gwastraff gardd


Casgliadau Gwastraff Gwyrdd (Gardd)

O fis Mehefin 2015, bydd eich gwastraff gardd yn cael ei gasglu bob pythefnos

Mae’r gwasanaeth yn newid i fod yn gasgliad tymhorol ac yn digwydd o fis Ebrill i fis Tachwedd pob blwyddyn. Mae dyddiadau’ch casgliadau wedi’u cynnwys yn y llythyr yn eich pecyn gwybodaeth.

Gall cartrefi sydd wedi cael sach gwastraff gardd gwyrdd (amldro) sy’n defnyddio’r cynllun ofyn am fag ychwanegol.

OS GWELWCH YN DDA!

 • Dail
 • Blodau
 • Planhigion
 • Chwyn
 • Gwair
 • Toriadau perthi
 • Toriadau coed a llwyni
 • Brigau bach

DIM DIOLCH!

 • Brigau mawr/boncyffion**
 • Pridd a thywarch**
 • Planhigion ymledol (llysiau’r dial, efwr, llysiau’r gingroen)
 • Cerrig**
 • Gwastraff cartref*
 • Gwastraff bwyd (defnyddiwch eich bin gwastraff bwyd)
 • Gwastraff anifeiliaid (gellir rhoi meintiau bach yn eich bin olwynion)
 • Pren**

* Defnyddiwch eich bin olwynion ** Ewch ag ef i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref


Bin Olwyn

Caiff hwn ei gasglu pob pythefnos ac mae angen ei roi allan erbyn 7.00yb ar ddiwrnod eich casgliad.

Bydd eich bin yn parhau i gael ei wagio pob pythefnos. Defnyddiwch eich bocsys ailgylchu, eich sach amldro newydd, eich bin bwyd a’ch bagiau gardd amldro am y rhan fwyaf o’ch gwastraff.

OS GWELWCH YN DDA!

 • Llwch o’ch peiriant codi llwch
 • Clytiau babis a chynnyrch hylendid
 • Pacedi creision, pacedi bag grawnfwyd ac unrhyw becynnu sy’n ffilm blastig
 • Meintiau bach o wastraff anifeiliaid anwes (sicrhewch ei fod mewn bagiau dwbl)
 • Unrhyw wastraff cartref arall na ellir ei ailgylchu
 • Lludw glo
 • Gwydr wedi’i dorri
 • Teganau wedi’u torri
 • Polystyren

DIM DIOLCH!

 • Deunyddiau Ailgylchu*
 • Gwastraff Gardd**
 • Dillad***
 • Gwastraff Bwyd****
 • Eitemau trydanol***
 • Rwbel a phridd*** – dylid llogi sgip os oes llawer ohono
 • Eitemau metel trwm – h.y. diffoddwyr tân, rhannau o feic***
 • Pren***
 • Batris car/olew injan***

Gwastraff clinigol – cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Nodwch fod yn rhaid i gaead eich bin olwynion fod ar gau. Un bin i bob cartref y caiff ei gasglu yn unig.

Ni fydd gwastraff ochr (sbwriel a adewir y tu allan i’ch bin) yn cael ei gasglu.

* Defnyddiwch eich bocsys ailgylchu/sach amldro
** Defnyddiwch eich sach gwastraff gardd
*** Ewch ag ef i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
**** Defnyddiwch eich biniau gwastraff bwyd

x