Casgliadau Gwastraff Gardd

 

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gardd ymyl y ffordd, tymhorol yn ail ddechrau Ddydd Llun, 1 Ebrill 2019 yn dod i ben ddydd Gwener, 29 Tachwedd, 2019.

Fel arfer mae eich casgliad gardd tymhorol ar yr wythnos gyferbyniol, ond yr un diwrnod â’ch casgliad bin olwynion, fodd bynnag, ceir eithriadau i hyn felly gallwch wirio ar ein canfyddwr cod post www.recycleformerthyr.co.uk neu gallwch gysylltu â Wasteservices@merthyr.gov.uk

Bydd casgliadau’n cael eu gwneud pob pythefnos o’ch dyddiad dechrau.

Bydd gwastraff gardd sy’n cael ei gasglu ar wahân yn cael ei danfon i ganolfan leol a’i droi’n gompost. Mae’r compost hwn yn cael ei ddefnyddio er mwyn gwella’r pridd ar gyfer nifer o brosiectau gwella’r pridd gan drawsffurfio ardaloedd yn gynefinoedd natur sy’n weledol bleserus.  

Casgliadau Gwastraff Gardd Ochr y Ffordd

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff ochr y ffordd tymhorol yn dod i ben ddydd Gwener29 Tachwedd, 2019.

Os bydd eich casgliad o wastraff gardd yn disgyn ar unrhyw ddiwrnod yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 18eg Tachwedd, 2019, dyma fydd eich casgliad olaf eleni.

Bydd y gwasanaeth gwastraff gardd yn ailgychwyn yn y gwanwyn 2020. Bydd amserlenni casglu yn cael eu cyfleu maes o law.

Am wybodaeth bellach rhowch eich cod post ar y dudalen gartref:

www.recycleformerthyr.co.uk

Gallwch roi’r eitemau canlynol i’w casglu yn eich sach ardd:

Dail   Blodau Planhigion Chwyn Toriadau glaswellt Tociadau gwrych Tociadau coed a llwyni Canghennau bach

Ni allwn gasglu’r eitemau canlynol yn y sach ardd:

Canghennau/ logiau mawr **

Pridd a thyweirch **

Planhigion ymledol (clymog Japan, efwr, llysiau’r gingroen) Cerrig **

Gwastraff bwyd (defnyddiwch eich bin gwastraff bwyd) Gwastraff anifail (gallwch roi ychydig ohono yn eich bin olwynion)

Bwyd**

* Defnyddiwch eich bin olwynion ** Ewch ag ei i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Gall cartrefi sydd wedi derbyn sach gwastraff gardd werdd (y gellir ei hailddefnyddio) ac sy’n defnyddio’r cynllun, ofyn am fag ychwanegol. Os nad oes gennych sach gwastraff gardd ar hyn o bryd cysylltwch â ni er mwyn trefnu bod un yn cael ei hanfon atoch.

Rydym yn cyfyngu faint a gasglwn bob pythefnos i 6 bag. Os oes llawer iawn o wastraff gardd gennych, rhowch e allan i’w gasglu dros gyfnod o nifer o wythnosau.

Pan fydd wedi ei gasglu, caiff y gwastraff gardd ei gymryd i gyfleuster lleol ble y caiff ei

Casgliad Gwastraff Gwyrdd Swmpus

Rydym yn gweithredu casgliad gwastraff gwyrdd swmpas sy'n £40 am bob llwyth cerbyd.  Er mwyn trefnu casgliad, cysylltwch a'r ganolfan alwadau ar 01685 725000.

x