Sut Y Caiff Ei Ailgylchu?

Ydych chi erioed wedi meddwl am beth sy’n digwydd i boteli plastig ar ôl i chi eu hailgylchu nhw?

Sut mae gwastraff bwyd yn cael ei ailgylchu? Beth sy’n digwydd i fetel ar ôl ei doddi?

Mae ein hanimeiddiadau yn mynd â chi ar daith proses ailgylchu eitemau mwyaf cyffredin y cartref:

Gwastraff bwyd

Mae gwastraff bwyd yn cael effaith fawr ar newid yn yr hinsawdd, gan yr anfonir y rhan fwyaf ohono i safleoedd tirlenwi lle mae’n pydru ac yn rhyddhau methan i’r amgylchedd, sy’n nwy tŷ gwydr niweidiol.

Y peth gorau y gallwn ni ei wneud gyda’n bwyd yw ei fwynhau… ond mae peth gwastraff fel plisgyn wy, croen banana, esgyrn cig a physgod, a bagiau te yn anorfod.

Mae pob cyngor yng Nghymru bellach yn casglu gwastraff bwyd, sy’n cynnwys 93% o boblogaeth Cymru.

Mae gwastraff bwyd yn cael ei drin mewn dwy ffordd:

Y dull cyntaf, Treulio Anaerobig

Yr ail ddull, Compostio Caeedig,

Gwyliwch y fideo i weld sut mae’n digwydd!

Papur

Yn y DU, rydyn yn defnyddio 12.5 miliwn tunnell o bapur y flwyddyn.

Mae ailgylchu papur yn lleihau’r defnydd o ynni, Co2 ac mae’n dargyfeirio gwastraff papur o safleoedd tirlenwi, lle mae’n pydru ac yn cynhyrchu nwyon tŷ gwydr.

Gwyliwch y fideo i weld sut gellir ailddefnyddio papur wedi’i ailgylchu.

Caniau Metel

Y llynedd, yn y DU, gwnaethom ailgylchu oddeutu 3.5 biliwn o ganiau alwminiwm. Mae hynny’n ddigon i ymestyn o gwmpas y byd dros 10 gwaith!

Dyma sut rydym yn eu hailgylchu…

Mae caniau’n cael eu sortio o wastraff arall, naill ai â llaw neu gan beiriant. Mae’r caniau’n cael eu rhannu yn ôl y math o fetel gan ddefnyddio magnetau. Mae caniau dur yn cael eu gwahanu, gan adael y caniau alwminiwm i gael eu torri’n ddarnau mân. Mae’r darnau mân hyn wedyn yn cael eu ffurfio’n flociau.

Rhoddir y blociau mewn ffwrnes a’u cynhesu i dros 750°C. Ychwanegir cemegau i wella ansawdd y metel wedi toddi, sydd wedyn yn cael ei arllwys i mewn i fowldiau, eu hoeri gan len o ddŵr, ac yn raddol, eu troi’n fariau. Mae’r bariau’n 10 metr o hyd, yn pwyso 27 tunnell ac yn cynnwys digon o alwminiwm ar gyfer dros 1.5 miliwn o ganiau diod alwminiwm.

Yn y felin rholio, mae’r bariau’n cael eu rholio’n ddalenni tenau iawn, ac wedyn eu cymryd i weithfeydd gweithgynhyrchu i wneud mwy o ganiau, a all fod yn ôl ar y silffoedd ymhen 6 wythnos yn unig!

Gwyliwch y fideo i weld metel yn cael ei ailgylchu.

Poteli Gwydr

Yn y DU, rydym yn ailgylchu oddeutu 60% o’n potelu a jariau gwydr, ond gydag ychydig bach o ymdrech, gallai fod mor uchel â 90%.

Mae defnyddio gwydr wedi’i ailgylchu yn arbed ynni, Co2, a deunyddiau crai, yn ogystal â lleihau’r hyn a anfonir i safleoedd tirlenwi.

Ar ôl casglu poteli, eu gwahanu o wastraff arall, a’u rhannu yn ôl lliw, maent yn cyrraedd y cyfleuster prosesu ac yn cael eu malu’n ddarnau mân o’r enw “gwydrach”.

Mae difwynwyr yn cael eu tynnu o’r gwydrach gan ddefnyddio magnetau, sugnydd aer, a dosbarthwyr laser.

Mae’r gwydrach yn cael ei doddi mewn ffwrnes ar dymheredd dros 1,500°C ac ychwanegir cynhwysion allweddol

Mae’r gwydr hylif yn cael ei rannu’n ‘gobs’, y gellir eu chwythu neu eu gwasgu yn boteli a jariau newydd ac, oherwydd bod gwydr yn ddeunydd mor wych, gellir ei ailgylchu’n ddiderfyn!

Darganfyddwch fwy trwy wylio’r animeiddiad.

Poteli Plastig

Yng Nghymru, rydym yn defnyddio oddeutu 725,000 o boteli plastig y dydd. Gellir ailgylchu’r rhan fwyaf o’r rhain i wneud pethau defnyddiol iawn. Dyma sut:

Cartonau Diodydd

Ym Mhrydain, rydym yn defnyddio oddeutu 57,000 tunnell o gartonau’r flwyddyn – mae hynny’n gyfwerth â phwysau 331 o forfilod gleision!

Yn ffodus, mae’n llawer haws ailgylchu cartonau erbyn hyn, sy’n golygu y bydd llai ohonynt yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi.

Prif awgrym: wrth wasgu cartonau cyn eu hailgylchu, maent yn cymryd traean yn llai o le, sy’n helpu i gadw lorïau oddi ar y ffordd.

Darganfyddwch sut y cânt eu hailgylchu trwy wylio’r animeiddiad.

Eitemau trydanol

Efallai ei fod yn ymddangos bod hen eitemau trydanol a rhai sydd wedi torri yn ddiwerth, ond mewn gwirionedd, maent yn llawn deunyddiau gwerthfawr.

Mae canolfannau ailgylchu cynghorau yn casglu eitemau trydanol gwastraff, sy’n cael eu hanfon i weithleoedd ailbrosesu, lle cânt eu torri’n ddarnau mân, yn barod i’w hailgylchu.

Felly cofiwch: peidiwch â thaflu eich eitem drydanol gwastraff… ewch â nhw i’ch canolfan ailgylchu leol neu hyd yn oed yn well, os ydynt yn gweithio, dewch o hyd i gartref newydd iddyn nhw trwy eu rhoddi nhw neu eu gwerthu nhw.

Gwastraff organig y gellir ei gompostio o’ch gardd

Mae 14% o sbwriel yn wastraff gardd organig.

Os caiff ei anfon i safleoedd tirlenwi, bydd yn rhyddhau methan, sydd 23 gwaith yn gryfach fel nwy tŷ gwydr na charbon deuocsid.

Yn ffodus, mae oddeutu 95% o awdurdodau lleol yn y DU yn casglu gwastraff gardd i’w gompostio. Fel arall, gellir compostio gwastraff gardd adref trwy ei gymysgu gyda gwastraff organig arall, fel crafion llysiau a blychau grawnfwyd.

Gwyliwch y fideo i weld sut mae hyn yn digwydd.

x